خیالِ کوچ

January 31, 2015 - وقتی پرستویی هستی که به یک شاهین دل باختی و این دل باختن شوخی بردار نیست و باید دل از فصل گرم خانه و آغوش مادرت -که خوش...
Read the Full Post »

نظریه مبنایی و دردِ شکم

January 11, 2015 - این روزها دارم روی نظریه مبنایی (grounded theory) کار می کنم. روشیه که باید برای تحلیل داده های پایان نامه ازش استفاده ک...
Read the Full Post »

حال من در آلمان، بعد از حوادث تروریستی پاریس

January 10, 2015 - ما بدون اینکه اصلا کوچکترین ادعایی هم بکنیم، شعار بدهیم، برای کسی تفسیر کنیم و این حرف ها، مسلمانیم. حتی اگر روسری سرمان...
Read the Full Post »

دادن صفت بربری به یه حرکت تروریستی!

January 08, 2015 - بی اندازه بابت حمله به دفتر مجله فرانسوی چارلی هبدو متاسفم مطمئن هستم هیچ واژه ای نمی تونه از پس هم دردی با خانواده ه...
Read the Full Post »