برلین در باران

June 22, 2015 - برلین هستم. هوا بارونی و حتی سرده. وقتی داشتم از دویسبورگ به سمت برلین حرکت می کردم، یارم من رو تا ایستگاه قطار همراهی...
Read the Full Post »

سفر و موضوعات جدید

June 16, 2015 - در سفرم. همه چیز زندگیم انگار ازم چند کیلومتر دور شده. نگرانی های پایان نامه، بیماری و وحشت از تمام شدن زمان بورس. سه رو...
Read the Full Post »