بسیار سفر باید

July 30, 2015 - هوا در ولایت ما حسابی به هم خورده. بر خلاف رشت که در کوره آب گرم می جوشه هوای دوسبورگ مثال آبان ماه و یا آذره. انگار نه...
Read the Full Post »

بزرگ شدن از روی عدد شناسنامه

July 29, 2015 - گاهی آدمها تنها از روی عدد و رقم شناسنامه شان بزرگند اما از روی رفتار و کردارشان تنها بچه ای لوس و حال به هم زنند. انگار...
Read the Full Post »

in coffee

July 13, 2015 - i was today very briefly in the coffee teria of our university. a very young student was behind me in the queue. i had a...
Read the Full Post »

کعبه و بتخانه بهانه است

July 10, 2015 - بعضی آدمها اسیر قالب کهنه و زنگ زده ای هستن که به نام دین براشون ساخته شده. اصلا از نوک دماغ جزییات دینی بیشتر نمی تونن...
Read the Full Post »

Bergen-Belsen Concentration-Camp

July 07, 2015 - بعد از سفر های کاری که حدود ۲۰ روز طول کشید هفته پیش با یارم رفتیم به شرق آلمان. سرزمینی که برای من یاد آور بلوک شرق, جن...
Read the Full Post »