خرداد در باران

May 30, 2016 - پشت پنجره باران می بارد. امروز صبح رادیوی محلی می گفت در یک ساعت گذشته، یعنی احتمال پنج تا شش صبح شش هزار رعد و برق زده.
Read the Full Post »

شهپر خانم

May 28, 2016 - همین که صدایش توی گوشی پیچید شناختمش. البته خبر داشتم قرار است امروز به من زنگ بزند. نه حالا حتما خودش اما خبر داشتم کسی...
Read the Full Post »

مبارزه تموم نشده

May 25, 2016 - آقای جنتی رئیس مجلس خبرگان شد. ایشون چون شاگرد آخر کلاس توی مساله رای گیری شدن، کمی همه رو با رئیس شدنشون متعجب کردن. ال...
Read the Full Post »

Studying in Library of M instead of L

May 23, 2016 - These days i am going regularly to two libraries. Not because I am such as good scholar! Actually I am not. but because...
Read the Full Post »

گل های رز

May 22, 2016 - گل ها دو دسته هستن. یک دسته گلهایی که توی سایه دووم نمی یارن و هزار ناز و عشوه دارن و نمی تونم از پس نگهداریشون بر بیام...
Read the Full Post »

چهار رنگ و یکی که سفر می کند

May 17, 2016 - چهار رنگ و یکی که سفر می کند من عاشق نوشته های هاروکی موراکامی هستم. نویسنده ژاپنی که اولین بار با نوشته هاش از طریق ترج...
Read the Full Post »

گل های نیلوفر مصنوعی

May 14, 2016 - پوست بدنم و مهره های گردنم زیر انگشت های قوی اش درد می گرفتند. خواستم همان اول اعتراض کنم اما فکر کردم نازک نارنجی نباشم...
Read the Full Post »

خانم مبصر

May 09, 2016 - یک طوری نگاهم کرد انگار که دارد می گوید "راحت شدی که دیگر با هم دوست نیستیم" اما هنوز همان طلبکاری و حس معلم بودن توی نگ...
Read the Full Post »

حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن

May 07, 2016 - تنها کسانی که حالت را می پرسند و واقعا منتظر جوابند پرستارهای بیمارستانند که صبح، در تحویل اولین کشیک روز با دماسنج و فش...
Read the Full Post »