ای خسروی آواز، محمد رضا شجریان، میلادت مبارک

September 24, 2016 - تولدت مبارک. چه این ماه مهر برازنده توست. انگار که معنی خاص مهربان بودن، مردمی بودن، شجاع بودن، رک بودن، هنرمند بودن، و...
Read the Full Post »

این چینی ها

September 23, 2016 - انگشتهای دست چپش را توی دماغش کرده بود و با انگشت های دست راستش موس لب تاپش را دستکاری می کرد. به رو به رو خیره شده بود.
Read the Full Post »

تنفس در یک کنفرانس و ادامه مچالگی

September 18, 2016 - از وحشت، ترس، و غمگینی در هم مچاله شدم. امروز دوباره از اون روزهای بد هفته است که من نقاط منفی و ضعفم رو با یک ذره بین د...
Read the Full Post »

روز جهانی پنکیک آمریکایی

September 06, 2016 - امروز روزِ جهانی پنکیک هست. من و یوخن، سال پیش، یعنی دقیقا ششم سپتامبر سال 2015 ای روز رو نامگذاری کردیم. چهارمین روز سف...
Read the Full Post »

یک دقیقه سکوت به احترام دلتنگ های آبرو دار

September 04, 2016 - آدمها دو دسته هستند. دسته اول کسانی که دلتنگ می شن و دل به دل خودشون می دن و انقد در یاد و غم فرو می رن که تا تشنج نکنن...
Read the Full Post »

رطب، سفیرِ روح و طعم!

September 03, 2016 - رطب، سفیرِ روح و طعم! چیزهایی توی دنیا هستند که طعمشان را نمی شود با کلمه های معمولی مثل خوشمزه یا خوش طعم یا حتی عالی...
Read the Full Post »