تعطیلی کریسمس

December 26, 2017 - آمدم که تند تند یک پست بگذارم و بروم. دو سه روز کریسمس مثل برق و باد گذشت. خوش هم گذشت. کمی هم با عذاب وجدان البته. گفتم...
Read the Full Post »

قطار شادی

December 11, 2017 - حدود ساعت دوازده ظهر وارد آگسبورگ شدم. ایستگاه قطار و محوطه اش مثل همیشه در دست احداث هستند. به این شهر از سال 2013 باره...
Read the Full Post »