خانه ای که دیگر خانه نبود

May 31, 2017 - به ایران رفتم اما اینبار فهمیدم دیگر خانه ام نیست. حس تلخ، باور نکردنی و غافلگیر کننده از وقتی برگشته ام با خودم حمل می...
Read the Full Post »

حالم خوب است و فعلا ملال نگران کننده ای نیست

May 29, 2017 - امروز اولین نسخه از پایان نامه رو برای استاد راهنمام پرینت گرفتم. به همین سادگی ها هم نبود اما اونقدی که فکر می کردم سخت...
Read the Full Post »

در بن آلمان می توانید رای بدهید- رای ندادن کلاس نیست

May 18, 2017 - رفته بودم باشگاه بعد از مدتها که دو از دانشجوهای ایرانی که توی کتابخونه می بینمشون رو دیدم و با سادگی خاصی که دارم حرف ا...
Read the Full Post »

قدم زدن یک غربزده در خانه قدیمی

May 17, 2017 - ساعت حدود چهار صبح بود که اتوبوس خسته از پشت سر گذاشتن اتوبان بلند، تاریک و پر از خاطره سال های دانشجویی ام به رشت رسید.
Read the Full Post »