آسیب های پاسپورت ایرانی و ترامپ

March 12, 2018 - ده روز گذشته به امید و اظطراب و ناامیدی گذشت. تا به حال ضرر پاسپورت ایرانی را انقدر درک نکرده بودم. ضرر ریاست جمهوری ترا...
Read the Full Post »