بهار را صدا بزن

April 17, 2018 - هوا رو به گرم شدن است. بهار خودش را نشان می دهد. زیر برگهای تازی سبز شده، از بوی خاک باران خورده و نسیم خوشایند می شود ح...
Read the Full Post »

مارِ سرنوشت

April 12, 2018 - درست وقتی همه فکر می کنند در بهترین وضعیت ممکنی، در بدترین وضعیت ممکنی! گاهی تلخترین آدم های زندگی ام را، بدترین الگوهای...
Read the Full Post »