Showing posts for 'جهانی'. Clear search

آسیب های پاسپورت ایرانی و ترامپ

March 12, 2018 - ده روز گذشته به امید و اظطراب و ناامیدی گذشت. تا به حال ضرر پاسپورت ایرانی را انقدر درک نکرده بودم. ضرر ریاست جمهوری ترا...
Read the Full Post »

نه انکار کن و نه پشت گوش بذار، به یاد بیار!

February 08, 2015 - خیلی وقت ها می شه که من اینجا، توی همین زندگی روزمره، به چیزهایی بر می خورم که می پکم. پکیدن از روی احترام و البته مقایس...
Read the Full Post »