Zenfolio | Forouzande مهمان باشی | Blog

پیامبری با معجزاتِ زبانی

January 26, 2017 - دوباره زدم توی کار هفت صبح بیدار شدن. نمودار انرژی من در ماه های گذشته نقطه ها رو به شکل کاتوره ای بالا و پایین، پایین و...
Read the Full Post »

داغ آتش نشان ها و مدیریت فاسدی که همه چیز رو در خودش فرو می بره

January 20, 2017 - کنار همه دردها و داغ هایی که این روزها هی به دلم سنگینی می کنه، حجم غمی که حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو بهم وارد کرده و...
Read the Full Post »

قرص خواب آور

January 16, 2017 - قرص خواب آور موقع قورت دادن خرد شده بود انگار هر تکه اش در جایی از گلویش فرو رفته بود. آب دهان که قورت می داد هم تلخیِ ق...
Read the Full Post »

غذای ایتالیایی در دویسبورگ

January 12, 2017 - موهای خیلی کوتاه جوگندمی داشت. صورت پهن و چهار تیغه. لباسش هم فرم خدمتکاری کافه-رستوران بود. از این فرم های شسته رفته و...
Read the Full Post »

دلم در تهران، هاشمی درگذشت

January 08, 2017 - با شنیدن خبر مرگش گریه ام گرفت. نه به این خاطر که خیلی بهش ارادت داشتم یا اینکه برام معنای خاصی داشت. نه. اما خوب توی رو...
Read the Full Post »

یخبندان در کتابخانه

January 08, 2017 - دوباره یکشنبه است و من محکوم به کار اضافه بر سازمان اومدم کتابخونه. حالا کارم شده که فصل اول رو تموم کنم و هی هر لحظه غص...
Read the Full Post »

با پلک های بسته

January 05, 2017 - یک جایی از زندگی هست که می خواهی از تاریکی پلک های بسته ات دنیا را ادامه بدهی. دوست داری در تصور اینکه همه چیز درست می ش...
Read the Full Post »

ننه من غریبم موقوف!

January 04, 2017 - نهار را با دو هم دانشگاهی پاکستانی خوردم. ش مسیحی و اهل مولتان است و م سنی مسلمانٍ اهلِ وزیرستان است و پشتون. جالب است ک...
Read the Full Post »

دومین روزِ سال، تنبل و زورکی

January 02, 2017 - اولین روز بعد از تعطیلات کریسمس و سال نوی میلادی در کتابخانه ام. روزِ دوم ژاویه است. دیشب کمی برف باریده. اما نه انقدر ز...
Read the Full Post »